Happy birthday!

To the king of the blogosphere, Glenn Reynolds emoticon