Hou Chron

Houston Tea Party rally draws more than 10,000