Boston Globe

Romney fundraising day yields $10.25m